Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Sự khác nhau giữa Botox và Filler – Thẩm mỹ không phẫu thuật – BK/ BK Dong Yang


Sự khác nhau giữa Botox và Filler – Thẩm mỹ không phẫu thuật – BK/ BK Dong Yang

Khi ln tui, thì quá trình lão hóa là không th tránh đưc. Tuy nhiên, các dấu hiu ca quá trình lão hóa là nếp nhăn có th ci thin đưc phn nào nh vào k thut y hc.
Trưc đây, phương pháp xóa nếp nhăn ch yếu là kéo phn da chy x lên và ly bt đi nên phi tính đến nhiu tác dng ph. Nhưng gn đây ngoài phương pháp phu thut thì vn có th ci thin đưc phn nào thông qua cách tiêm đơn gin.

 Xóa nếp nhăn có th thc hin bng cách tiêm botox hoc filler. Hai cách này đu là nhng các tiêm đơn gin, thi gian thc hin ngn, sưng và viêm hu như không có và không phi lo lng v tác dng ph.
Hơn na, sau khi thc hin có th sinh hot bình thưng ngay và hiu qu thưng kéo dài khong 6 tháng đến 1 năm.
Nhiu bn thưng nghĩ rng tiêm botox và filler có nhiu đim ging nhau. Tuy nhiên 2 phương pháp này rõ ràng khác nhau ngay t nguyên lý ci thin.

Botox và Filler khác nhau từ nguyên lý cải thiện

Botox ngăn chn truyn tín hiu thn kinh nên có tác dng thu nh, làm giãn cơ ca vùng đưc tiêm. Do vy, botox có hiu qu trong ci thin nếp nhăn nh gia 2 chân mày, nếp nhăn b mt v.v... Hơn na, trưng hp hàm bnh do cơ hàm phát trin thì tiêm botox vào cơ nhai s làm thu nh cơ đem đến hiu qu hàm nhìn thon gn.
Filler là phương pháp làm đy đ ci thin các nếp nhăn, s b sung vào các vùng b hõm ca khuôn mt như rãnh mũi – má. Filler thưng đưc dùng đ làm đy các vùng này cũng như tiêm mt lưng va đ vào sng mũi thp đ nâng cao sng mũi.
Như vy, botox và filler không ch khác nhau v nguyên lý ci thin nếp nhăn mà vùng thc hin đ có th thy đưc hiu qu cũng hơi khác nhau. 

 Hình nh trưc và sau tiêm botox hàm bnh 

 Hình nh trưc và sau tiêm filler to bu mí m
 

Hai phương pháp này phù hp cho nhng bn không mun phu thut phi m hay ct da hoc không có nhiu thi gian nên ngi phu thut có th dùng phương pháp đơn gin nhưng đem đến đ hài lòng cao này đ ci thin khuôn mt.
Bn mun nhìn t nhiên có thm m mà như không thm m??? Hãy cùng bnh vin thm m BK to hình nh tr trung vi phương pháp tiêm botox và filler.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét