Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Phương pháp phẫu thuật hàm lệch – Bệnh viện thẩm mỹ BK Hàn QuốcPhương pháp phẫu thuật hàm lệch
– Bệnh viện thẩm mỹ BK Hàn Quốc –

Xương hàm lch không nhng nh hưng đến v b ngoài, nhìn không đp mà còn đng thi đem đến nhng tr ngi v khp hàm dn đến nhng tr ngi v chc năng nhai, tr ngi v tiêu hóa.
 Các loại lệch xương hàm 
Ø  Trường hợp miệng bị méo và đỉnh cằm lệch
Thông thưng trưng hp này là do v trí ca hàm trên và hàm dưi b lch và thưng đi kèm lch khp cn.
Trong các trưng hp này, cn sa bng phu thut hai hàm và chnh nha. 

Ø  Trường hợp xương hai bên có độ lớn khác nhau
Đây là trưng hp xương mt bên phát trin quá đ.
Trong các trưng hp này có th điu chnh s khác nhau v kích thưc thông qua các phu thut h xương gò má, phu thut hàm bnh v.v...

Ø  Trường hợp do mỡ dưới da và cơ phát triển không đều
Đây là trưng hp khuôn mt không đu do mc đ phát trin các t chc mm là cơ và m dưi da khác nhau. Trong các trưng hp này nên làm chung các phu thut cy m, hút m, thu nh cơ cn v.v

 Phương pháp phẫu thuật sửa hàm lệch 

Phu thut sa khuôn mt lch có th chia thành 2 phương pháp tùy theo mc đ.  

1. Mặt nhai không bị ngiêng mà chỉ hàm dưới bị lệch: phẫu thuật hàm dưới

Phu thut ct phn sau xương hàm dưi và c đnh chng lên nhau đ đy toàn b xương hàm dưi đang nhô ra vào trong đưc gi là phu thut hàm dưi.
      Phu thut ct xương sau răng hàm ca hàm dưi và đy toàn b xương hàm dưi gm c răng hàm dưi vào trong chng lên trên.
      Sau khi gt phn xương nhô ra, xương s đưc c đnh chc chn li.

2. Trường hợp mặt nhai bị nghiêng và đường giữa khuôn mặt bị lệch: phẫu thuật hai hàm

Phu thut hai hàm là phu thut đng thi c xương hàm trên và xương hàm dưi.
      Ct phn nm gia khp xương và xương hàm ca hàm trên và hàm dưi và đng thi điu chnh li v trí.
      Sau khi gt phn nhô ra, xương s đưc c đnh chc chn li.


Liên h và tư vn:

Tư vn tiếng Vit: +82 10 4732 8894
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét