Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Hội thảo Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ - “Plastic Surgery The Meeting” lần thứ 88Hội thảo Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ “Plastic Surgery The Meeting” lần thứ 88
Ngày 11~15 tháng 10 va qua, vin trưng Shin Yong Ho ca bnh vin chuyên khoa thm m BK đã đưc mi làm đi din cho Hàn Quc tham gia phát biu ti “Plastic Surgery The Meeting” ln th 88 – Hip hi bác sĩ phu thut thm m M din ra ti San Diego. 

Hip hi bác sĩ phu thut thm m M đưc thành lp vào năm 1931, là mt trong nhng cơ quan chuyên môn v phu thut thm m hàng đu thế gii. “Plastic Surgery The Meeting” ln th 88 này là mt hi tho ln đưc chun b đy đ ni dung đa dng như các bài phát biu v phu thut thm m, các đon video, trin lãm v.v…
Hơn na, ln này Hàn Quc đưc chn làm khách mi đc bit và hip hi thm m Hàn Quc cũng đã tham d. Vin trưng Shin Yong Ho ca bnh vin chuyên khoa thm m BK đưc mi làm đi din cho Hàn Quc phát biu v "các phu thut thm m mđa dng cho ngưi châu Á".
Vin trưng Shin Yong Ho ca bnh vin chuyên khoa thm m BK cho biết rng thông qua hi tho Plastic Surgery The Meeting” ln th 88 ca Hip hi bác sĩ phu thut thm m M ln này vin trưng có th hc hi và chia s xu hưng và k thut phu thut ca các bác sĩ trên toàn thế gii, hơn na có cơ hi gii thiu v phu thut thm m ca Hàn Quc nên đây là khong thi gian có nhiu ý nghĩa.
Trong tương lai, bnh vin chuyên khoa thm m BK s luôn n lc đ phát trin k thut phu thut ca Hàn Quc và ph biến rng rãi trên thế gii.

Các bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét