Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Mở rộng góc mắt ngoài không bị tái phát trở lại của bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ BK


Mở rộng góc mắt ngoài không bị tái phát trở lại của 
bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ BK/ BK Dong Yang

Bn mun làm cho mt to và sáng sa hơn nhưng hai mt gn nhau hoc chiu dài ca mt ngn thì dù có m rng góc mt trong thì mt nhìn vn không đp đưc. Đi vi trưng hp này bn có th nghĩ đến phu thut m rng góc mt ngoài 3D ca bnh vin thm m BK


Đây là phương pháp phu thut thm m mt giúp tăng chiu dài ca mt thông qua phía đuôi mt. M rng góc mt ngoài ca bnh vin chuyên khoa thm m BK không làm tn thương đưng ni đuôi mt và rch da đưc thc hin phn lõm bên trong mt nên duy trì đưc hình dáng vn có ca mt. Hơn na, do không có vết thương bên dưi đuôi mt nên  hu như không có kh năng dính tr li.
 
Các trường hợp cần mở rộng góc mắt ngoài
1. Không có đưc hiu qu như mong mun ch vi m rng góc mt trong
2. Khong cách gia 2 mt gn nhau nên không thc hin m rng góc mt trong đưc
3. Chiu ngang ca mt ngn
4. Mun có đôi mt ln hơn
5. Đuôi mt xếch lên nhìn d dn hoc đuôi mt x nhìn bun ng

Tìm hiểu phương pháp phẫu thuật mở rộng góc mắt ngoài 3D
M rng góc mt ngoài do bnh vin chuyên khoa thm m BK phát trin có th chia làm 3 trưng hp đ áp dng. Các phương pháp phu thut đa dng đưc áp dng phù hp vi tình trng mt ca tng cá nhân đ tăng mc đ hài lòng.

Nhãn cu b li hoc mt ch rng theo chiu dc

Ch rch phn cui đuôi mt theo chiu ngang đ làm mt to và dài hơn.

Mt nhìn bun ng
Rch đuôi mt theo hưng lên xung đ có th tăng đ ln ca toàn b mt.
Mt nhìn d dn
M rng đuôi mt theo hưng sang bên cnh và xung dưi giúp mt nhìn hin hơn.
  
Hiệu quả của mở rộng góc mắt ngoài
M rng góc mt ngoài 3D giúp m rng bên ngoài đuôi mt làm mt nhìn to hơn và làm đôi mt xếch nhìn d dn tr nên du dàng hơn. Hơn na, khong cách gia đuôi mt và xương mt đưc đo chính xác trưc khi phu thut và ch phn lõm vào đuôi mt nên hu như không nhìn thy so.

Hãy to cho mình đôi mt to đp bng phu thut m rng góc mt ngoài 3D ti bnh vin chuyên khoa thm m BK~


Liên h và tư vn:

Tư vn tiếng Vit: +82 10 4732 8894
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét